Dôležitá informácia! Servis, preprava a výroba pokračujú ako obvykle. Objednávky budú doručené v súlade s dátumom uvedeným v obchode!

Predpisy

Všeobecné podmienky internetového obchodu

I. Definície
Termíny používané v Podmienkach znamenajú:
1. Klient - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej konkrétne právne ustanovenia udeľuje právnu spôsobilosť, ktorá objednáva v rámci obchodu;
2. Spotrebiteľ - v súlade s čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka znamená fyzickú osobu, ktorá uzatvára právny vzťah s podnikateľom, ktorý nie je priamo spojený s jeho podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou.
3. Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (vestník zákonov č. 16, bod 93, v znení neskorších predpisov);
4. Predpisy - vyhláška definujúce všeobecné obchodné podmienky a pravidlá poskytovania elektronických služieb v rámci internetového obchodu Artforma;
5. Internetový obchod (Obchod) - internetová služba dostupná na adrese https://artforma.sk/, prostredníctvom ktorej môže zákazník najmä zadávať objednávky;
6. Tovar - výrobky prezentované v elektronickom obchode;
7. Predajná zmluva - zmluva o predaji Tovar v zmysle Občianskeho zákonníka uzavretá medzi Artforma a Zákazníkom uzavretá na internetových stránkach Obchodu;
8. Zákon o právach spotrebiteľov - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (vestník zákonov z roku 2014, bod 827);
9. Zákon o poskytovaní elektronických služieb - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (zákon č. 144, bod 1204, v znení neskorších predpisov);
10. Objednávka - vyhlásenie zákazníka o vôli priamo zamerané na uzavretie zmluvy o predaji, s uvedením najmä druhu a čísla Tovar.

II. Obecné ustanovenia
1. Tieto podmienky definujú pravidlá používania online obchodu na adrese https://artforma.sk/.
2. Tieto podmienky sú predpisy uvedené v článku. 8 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
3. Elektronický obchod na adrese https://artforma.sk/, je riadený firmou FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, DIČ: 9231729378, IČ: 381749814th vedená v obchodnom registri.
+44 203 808 5213
4. Tieto podmienky stanovujú najmä:
- pravidlá pre registráciu a používanie účtu ako súčasť online obchodu;
- podmienky a pravidlá pre zasielanie objednávok prostredníctvom elektronickej pošty v rámci internetového obchodu;
- podmienky uzatváranie obchodných zmlúv s využitím služieb poskytovaných v rámci internetového obchodu.
5. Používanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že systém IT používaný zákazníkom spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky: prístup k internetu. Internetový prehliadač (napr. Google Chrome, Internet Explorer, Opera, atď.)
6. Aby mohol zákazník využívať internetový obchod, mal by mať prístup k počítačovej stanici alebo terminálový zariadení s prístupom na internet.
7. V súlade s platnými právnymi predpismi si Artforma vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom internetového obchodu na osoby vo veku nad 18 rokov. V tomto prípade budú potenciálni zákazníci informovaní o vyššie uvedených skutočnostiach.
8. Zákazníci môžu získať prístup k týmto pravidiel kedykoľvek pomocou odkazu nájdeného na hlavnom mieste https://artforma.sk/ a stiahnite si ich a vytlačte.

III. Podmienky používania Internetového Obchodu
1. Registrácia v rámci Online je nepovinná. Zákazník môže zadať objednávku bez registrácie v Obchode po prečítaní týchto podmienok a ich prijatie.
Registrácia prebieha vyplnením a akceptáciou registračného formulára, ktorý je k dispozícii na jednej zo webových stránok obchodu
Podmienkou registrácie je súhlasiť s obsahom nariadenia a poskytnúť osobné údaje označené ako povinné.
Firma Artforma môže zakázať zákazníkovi právo používať internetový obchod alebo môže obmedziť jeho prístup k časti alebo celej zdrojov internetového obchodu s okamžitou platnosťou v prípade porušenia Zákazníkom pravidiel, a najmä, keď Zákazník:
- pri registrácii v elektronickom obchode poskytol nepravdivé, nepresné alebo staré údaje, zavádzajúce alebo porušujúce práva tretích strán,
- sa dopustil online porušenie osobných práv tretích strán, najmä osobných práv ostatných zákazníkov internetového obchodu,
- umožňuje iné správanie, ktoré Artforma považuje za nezlučiteľné s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými zásadami používanie internetu alebo ovplyvňujúcim dobré meno Artforma.
Osoba, ktorá bola zbavená práva používať internetový obchod, sa nemusia bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Artforma znovu zaregistrovať
2. Na zabezpečenie bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovaných služieb v rámci stránok, sa internetový obchod a technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce závažnosti bezpečnosti služieb, najmä opatrenia, aby sa zabránilo získavanie a úpravu neoprávnených osobných údajov prenášaných cez internet,
3. Zákazník je najmä povinný:
- využívať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi na území daného štátu, ustanoveniami nariadenia, ako aj všeobecnými zásadami používanie internetu.
- nedoručenie a absencia obsahu zakázaného zákonom, napr. Obsahu, ktorý propaguje násilie, hanobí alebo porušuje osobné práva a iné práva tretích strán,
- využívať internetový obchod spôsobom, ktorý nie je v rozpore s jeho prevádzkou, najmä pomocou konkrétneho softvéru alebo zariadení,
- nevykonanie opatrení, ako je: odoslanie alebo odoslanie nevyžiadaných komerčných informácií (spam) ako súčasti internetového obchodu,
- používanie online obchodu spôsobom, ktorý nie je pre ostatných klientov a pre Artforma nepohodlný,
- používanie celého obsahu obsiahnutého v elektronickom obchode len pre osobnú potrebu,

IV. Procedúra uzavretia zmluvy o predaji
1. Za účelom uzavretia predajnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu, prejdite na webové stránky a vyberie https://artforma.sk/. Tovar užívajúce technických opatrení založených na zákazníkovi zobrazuje správy a informácie sú k dispozícii na internetových stránkach.
2. Výber objednaného tovaru zákazníkom sa vykonáva ich pridaním do koša.
3. Pri zadávaní objednávky - pokiaľ nebude stlačené tlačidlo potvrdzujúce umiestnenie objednávky - zákazník má možnosť upraviť zadané údaje a vybraný výrobok. Ak chcete urobiť, postupujte podľa správ zobrazených na strane klienta a informácií dostupných na webovej stránke.
4. Po poskytnutí zákazníka pomocou Online obchodu so všetkými potrebnými údajmi sa zobrazí súhrn objednávky. Zhrnutie zadanej objednávky bude okrem iného zahŕňať opis vybraného tovaru alebo služieb, celkovú cenu a všetky ostatné náklady.
5. Pre odoslanie objednávky je nevyhnutné pre prijatie Podmienok, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačením potvrdenie objednávky.
6. Informácie o tovare poskytované na internetových stránkach obchodu predstavujú ponuku v zmysle čl. 66 občianskeho zákonníka. Odoslaním Objednávky Zákazníkom je vyhlásenie o vôli k uzavretiu Predajná zmluvy s Artforma v súlade s Predpisy.
Zmluva sa považuje za uzavretú s okamihom prijatia objednávky zákazníka do informačného systému internetového obchodu za predpokladu, že objednávka je v súlade s predpismi.
Po uzavretí zmluvy dostane zákazník e-mail s potvrdením všetkých podstatných prvkov objednávky.
7. Kúpna zmluva je uzatvorená v rumunčine, ktorej obsah zodpovedá predpisom.
8. Zákazníci môžu získať prístup k týmto pravidiel kedykoľvek pomocou odkazu nájdeného na hlavnom mieste https://artforma.sk / a stiahnite si ju a urobiť z neho tlačiť.
Konsolidácia, zabezpečenie a zdieľanie údajov o objednávkach a všeobecných obchodných podmienkach (predajná predpisy) sa vykonáva prostredníctvom e-mailu. Po prihlásení môžete zobrazovať skorší objednávky pod svojim účtom.

V. Dodanie
1. Dodávka Tovar je obmedzená na územie slovenskej republiky a prebieha na adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní objednávky.
2. Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom:
- Kuriérske spoločnosti
V našom obchode nie je možnosť objednávať osobné tovar.
Náklady na doručenie sú nasledovné: Dodanie je bezplatné bez ohľadu na spôsob platby a doručenia. Navyše budú náklady na doručenie uvedené počas objednávky
.3. Termín dodania znamená čas na realizáciu objednávky od 7 do 15 pracovných dní (doba výroby: maximálne 8 pracovných dní, doručenia: maximálne 7 pracovných dní) a počíta sa od dátumu objednávky Zákazníka.
4. Poškodenie produktu, ktoré vzniklo pri dodaní.
V prípade nákupu na diaľku Zákazníkom nesie náš obchod vždy riziko náhodného poškodenia alebo straty tovaru pri doprave. Pokiaľ sa tovar prepravuje sa zreteľným poškodením počas prepravy, požiadame Vás, aby ste túto vadu oznámil dodávateľmi a čo najskôr nás kontaktujte. Oneskorenie pri podaní takejto sťažnosti alebo pri zriadení kontakte nemá žiadne dôsledky pre Vaše zákonné nároky a ich uspokojenie, najmä pre vaše práva vyplývajúce zo zákonnej záruky za chyby (bod VIII podmienok). Rýchlejšie upozornenie na zistené škody počas prepravy nám pomáha pri vymáhaní našich vlastných nárokov voči dopravcovi alebo poisťovateľom.

VI. Ceny a platobné metódy
1. Ceny Tovar sú udávané v slovenských Korunách a obsahujú všetky poplatky vrátane DPH, clo a všetky ostatné poplatky.
2. Zákazník má možnosť zaplatiť cenu:
- prevodom
- dobierkou
- platbou pomocou PayU
- platbou pomocou systému PayPal
Poplatok sa účtuje vo chvíli odoslanie platby Zákazníkom. V prípade dodania zásielky na dobierku je poplatok účtovaný kuriérom vo chvíli doručenia zásielky Zákazníkovi

VII. Právo na odstúpenie od zmluvy
Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď ste Vy, alebo tretia osoba, iná ako dopravcu, označené v objednávke, dostala tovaru. 
Uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, je nutné nás informovať ( FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.sk, telefón: +44 203 808 5213) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napríklad list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete využiť náš formulár odstúpenie od zmluvy, ale nie je to nutné.
Ak chcete zachovať lehoty na odstúpenie od zmluvy, stačí zaslať oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Následky odstúpenia od zmluvy
V prípade Vášho odstúpenia od zmluvy Vám vraciame všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, a to vrátane nákladov na doručenie tovaru (bez dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu spôsobu dodania iného ako najlacnejší pravidelnú dodávkou ponúkanej nami), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Platbu vrátime za použitia rovnakých spôsobov platby, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne nesúhlasili s iným riešením; v žiadnom prípade vám nevzniknú žiadne poplatky v súvislosti s touto vratkú.
Náklady na doručenie pri vrátení produktu hradí Zákazník. Tovar by malo byť vrátený do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na nasledujúcu adresu: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Poľsko, Telefón: +44 203 808 5213. Nezodpovídáme za poškodenie obsahu počas prepravy, preto odporúčame zásielku poistiť. Ste zodpovední len za zníženie hodnoty vecí, ktoré sú výsledkom použitia iným spôsobom, než bolo potrebné na stanovenie povahy, charakteristík a fungovania veci.
  • Právo odstúpiť od zmluvy spotrebiteľom je vylúčené v prípade:
  • Zmluvy, ktorých predmetom služby je predstavovaná položka, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiace na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.
VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
(Tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať v prípade odstúpenia od zmluvy)
- Adresát FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.sk, Telefón: +44 203 808 5213
- Ja / My (*) týmto informujem / informujeme (*) o mojom / našom odstúpenie od kúpnej zmluvy nasledujúcich produktov (*) zmluvy o dodaní nasledujúceho tovaru (*) zmluvy o dielo pozostávajúce na vykonanie nasledujúcich vecí (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)
- Dátum uzavretia zmluvy (*) / odberu (*)
- Meno a priezvisko zákazníka (-ov)
- Adresa zákazníka (-ov)
- Podpis zákazníka (-ov) (iba ak sa formulár podáva v papierovej verzii)
- Dátum
(*) Nepotrebné preškrtnite.

VIII. Reklamácie týkajúce sa Tovaru
Platí pre zákazníka, ktorý je spotrebiteľom:
Sme povinní dodať tovar bez vád. Zákonný zákon o zodpovednosti za vady vo predávanom tovare (záruka za chyby) platia v rozsahu uvedenom v čl. 556 a čl. 556 [1] -556 [3] a nasledujúce Občianskeho zákonníka.
Reklamácia je možné skladať:
- písomne ​​na adrese: FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko.
- pomocou elektronickej pošty na adries: service@artforma.sk
V prípade uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo záruky - ak sa domnievame, že je potrebné vyriešiť reklamáciu, ste povinní na vlastné náklady doručiť chybný tovar na vyššie uvedenú poštovú adresu. Ak by vzhľadom k typu výrobku alebo spôsobu jeho inštalácia bola dodávka tovaru nadmerne obtiažna, musíte ju sprístupniť v mieste, kde sa nachádza. Zaväzujeme sa reklamáciu neodkladne odpovedať a to najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.
Sme zodpovední za záruku, ak sa objaví fyzická vada pred uplynutím dvoch rokov odo dňa dodania tovaru. Ak je predmetom predaja použitý hnuteľný predmet, je záruka v rozsahu jedného roka odo dňa jej vydania.
V reklamácii sa odporúča (1) poskytnúť informácie o predmete reklamácie, najmä typ a dátum vady; (2) upresnenie požiadavke na spôsob odstránenia vady (výmena tovaru s novým tovarom, oprava tovaru, zníženie ceny, odstúpenie od zmluvy - ak je vada významná); a (3) poskytnutie kontaktných údajov reklamujúcej strany, čo uľahčí a urýchli proces vybavenia reklamácie prostredníctvom obchodu. Odporúčania uvedené v predchádzajúcej vete majú iba formu nezáväzných usmernení a v žiadnom prípade neovplyvňujú účinnosť reklamácií predložených za prekročenie poskytovaných odporúčaných informácií.
Platí pre zákazníka, ktorý nie je súčasne spotrebiteľom:
Kupujúci, ktorý nie je súčasne spotrebiteľom, stratí záručné práva, pokiaľ tovar nepreveril včas a spôsobom prijatým s týmito vecami a bezodkladne neoznámil predávajúcemu vadu a ak sa vada objavila až neskôr - ak okamžite oznámil predajcovia po zistení chyby. Pokiaľ nie je vada oznámená, považuje sa tovar za prijaté. Vyššie uvedené neplatí v prípade podvodného utajení. Reklamácia môžu podávať písomne na adresu obchodu alebo elektronicky.

IX. Ďalšie záruky pri predaji tovaru v obchode
Artforma je výrobcom tovaru dostupného v obchode. Spoločnosť Artforma ako výrobca poskytuje dodatočnú záruku na tovar, ktorý je výrobcom za podmienok a za dobu uvedenú v záručnej karte pripojenej k Tovar. Záruka, ktorú udeľujeme, nevylučuje, neobmedzuje alebo neruší práva zákazníka podľa ustanovení záruky za chyby v predané položke (oddiel VIII Podmienok).

X. Reklamácie týkajúce sa poskytovania služieb elektronickými prostriedkami
1. Spoločnosť Artforma podniká kroky na zabezpečenie plnej správnej funkcie internetového obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických poznatkov a zaviaže sa v primeranej dobe odstrániť nezrovnalosti hlásené zákazníkmi.
2. Zákazník nás môže upozorniť na akékoľvek nezrovnalosti alebo prerušenie fungovania internetového obchodu. Nezrovnalosti týkajúce sa fungovania Obchodu by mali byť hlásené elektronicky na adresu: service@artforma.sk
3. Pri sťažnosti na nezrovnalosti súvisiace s fungovaním internetového obchodu, uveďte prosím typ a dátum výskytu nezrovnalosti.
4. Zaväzujeme sa, že na sťažnosť neodkladne odpovieme, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.
XI. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a nápravy
1. Informujeme, že existujú možnosti na použitie mimosúdnych spôsobov riešenia reklamácií a nápravy. Využívanie týchto opatrení je dobrovoľné a môže sa uskutočniť iba vtedy, ak obe strany sporu súhlasia.
- Spotrebiteľ môže požiadať o začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov týkajúcich sa uzavretej zmluvy o predaji obchodnej inšpekcii v súlade s čl. 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Úradný vestník 2001 č. 4, bod 25, v znení neskorších predpisov).
- Spotrebiteľ môže tiež podať žiadosť o uznanie sporu týkajúceho sa uzatvorenej Zmluvy o predaji stálym rozhodcovským súdom pôsobiacim na príslušnom inšpektoráte obchodná inšpekcia podľa čl. 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Úradný vestník 2001 č. 4, bod 25, vo znení neskorších predpisov).
- Európska komisia tiež poskytuje platformu pre riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi (platforma RSO). Je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Podrobné informácie o riešení spotrebiteľských sporov, vrátane možnosti spotrebiteľa využiť mimosúdne prostriedky pre riešenie reklamácií, nápravy a pravidlá prístupu k týmto postupom, sú k dispozícii na mieste a na internetových stránkach krajinských inšpektorátov ČOI a nasledujúce internetovej adrese: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Príslušným súdom pre riešenie sporov so spotrebiteľmi je súd, ktorý má miestnu príslušnosť podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
2. Urovnania sporov medzi spoločnosťou Artforma a Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, podlieha súdu, ktorý má právomoc nad našim sídlom.
3. Vo veciach, na ktoré sa tieto nariadenia nevzťahuje, sa použijú ustanovenia platného práva, najmä ustanovenia zákona z 23. apríla 1964. Občiansky zákonník (konsolidovaný znenie, vestník zákonov 2014, bod 121 v znení neskorších predpisov) a zákon 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (vestník zákonov z roku 2014, bod 827). V prípade nesúladu týchto predpisov s právami zákazníkov a ustanovenia vyplývajúcimi z všeobecne použiteľných ustanovenia platia všeobecne platné ustanovenia poľského práva.