Propagácia -5% s kódom 5promo
hello@artforma.com
Napíšte nám e-mail
Napíšte nám na Messenger
Napíšte nám na WhatsApp
Košík 0.00 € € 0
Overený predajca
Váš košík je prázdny.

Predpisy

I. Definície

Pojmy používané v pravidlách znamenajú:

1. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia priznávajú spôsobilosť na právne úkony, ktorá uzatvorí kúpnu zmluvu s Predávajúcim ako súčasť Obchodu.

2. Spotrebiteľ – fyzická osoba uskutočňujúca právny obchod s predávajúcim, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesijnou činnosťou. Ustanovenia Nariadenia týkajúce sa spotrebiteľa sa vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nejde o odborný charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jeho podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení o Centrálnej evidencii a informáciách o hospodárskej činnosti.

3. Predajca – subjekt spravujúci a prevádzkujúci Obchod, t. j. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. so sídlom ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000756639, dokumentáciu a registračné spisy spoločnosti vedie Okresný súd Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani , IX obchodné oddelenie Národného súdneho registra . Kontakt s Predávajúcim je možný prostredníctvom:

4. Predpisy – tento dokument definujúci všeobecné obchodné podmienky predaja a pravidlá poskytovania elektronických služieb v rámci Internetového obchodu Artforma.

5. Internetový obchod (Obchod) – internetový obchod fungujúci pod názvom Artforma dostupný na artforma.sk.

6. Tovar– produkty ponúkané v Internetovom obchode.

7. Kúpna zmluva– zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu.

8. Objednávka– Prehlásenie o úmysle zákazníka, ktorého cieľom je priamo uzavrieť kúpnu zmluvu, s uvedením najmä druhu a počtu Tovaru.

 

II. Všeobecné

1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu dostupného na adrese: artforma.sk/. Zákazník by si mal prečítať Pravidlá pred registráciou účtu v Obchode, pretože to formuje jeho práva a povinnosti.

2. Tieto pravidlá sú nariadeniami uvedenými v čl. 8 zákona z 18. júla 2022 o poskytovaní elektronických služieb.

3. Tieto pravidlá definujú najmä:

 • Pravidlá registrácie a používania účtu ako súčasti online obchodu.
 • Podmienky a pravidlá pre elektronické zadávanie objednávok v rámci internetového obchodu.
 • Princípy uzatvárania predajných zmlúv pomocou služieb poskytovaných v rámci internetového obchodu.

4. V súlade s povinnosťou vyplývajúcou zo zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb, ako aj so zreteľom na informačné povinnosti ustanovené v čl. 12 sek. 1 bod 19 a 20 zákona o právach spotrebiteľov zo dňa 30.5.2014 predávajúci informuje, že:

- technické podmienky pre používanie Obchodu sú nasledovné: akékoľvek zariadenie schopné spustiť webový prehliadač, ako napríklad: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- Ďalšie technické požiadavky:

 • Súbory cookie povolené
 • JavaScript je povolený,
 • Povolené kontextové okná
 • Je nainštalovaný prehrávač Adobe Flash Player 11 alebo novší.

- významná interoperabilita digitálneho obsahu Obchodu s počítačovým hardvérom a softvérom Zákazníka môže byť nasledovná: pri vykonávaní rýchlych prevodov prostredníctvom systému rýchlej platby PayPal, Stripe, Braintree.

5. Aby mohol zákazník používať internetový obchod, mal by sám získať prístup k počítačovej stanici alebo koncovému zariadeniu s prístupom na internet.

6. V súlade s platnou legislatívou si Artforma vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom Internetového obchodu osobám starším ako 18 rokov. V takom prípade budú potenciálni zákazníci upozornení na vyššie uvedené.

7. Zákazníci môžu kedykoľvek pristupovať k týmto pravidlám prostredníctvom odkazu na domovskej stránke webu artforma.sk/ a stiahnuť si ich a vytlačiť na vlastnú päsť.

 

III. Pravidlá používania Internetového obchodu

1. Registrácia v internetovom obchode je voliteľná. Zákazník môže zadať objednávku bez registrácie v obchode po prečítaní a akceptovaní týchto pravidiel. Registrácia prebieha vyplnením a prijatím registračného formulára dostupného na webovej stránke Obchodu. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom Nariadení a poskytnutie osobných údajov označených ako povinné.

2. Za účelom zaistenia bezpečnosti prenosu správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci Internetového obchodu prijíma Predávajúci technické a organizačné opatrenia primerané stupňu ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia zabrániť neoprávnenému získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných na internete.

3. Zákazník je povinný najmä:

 • používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, ustanoveniami Predpisov, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu.
 • neposkytovať ani neprenášať obsah zakázaný zákonom, napr. obsah propagujúci násilie, ohováranie alebo porušovanie osobných práv a iných práv tretích strán,
 • používať internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení,
 • nepodnikanie akcií spočívajúcich v odosielaní alebo uverejňovaní nevyžiadaných komerčných informácií (spamu) v rámci internetového obchodu,
 • používať internetový obchod spôsobom, ktorý nie je nepohodlný pre ostatných zákazníkov a pre predávajúceho,
 • používať akýkoľvek obsah uverejnený ako súčasť internetového obchodu iba na osobné použitie na nekomerčné účely,

4. Predávajúci môže s okamžitou platnosťou zbaviť Zákazníka práva na používanie Internetového obchodu, ako aj obmedziť jeho prístup k niektorým alebo všetkým zdrojom Internetového obchodu v prípade, že Zákazník poruší Nariadenia, najmä keď zákazník:

 • uvádzanie nepravdivých, nepresných alebo neaktuálnych údajov pri registrácii v internetovom obchode, zavádzanie alebo porušovanie práv tretích strán.
 • prostredníctvom internetového obchodu porušil osobnostné práva tretích osôb, najmä osobné práva ostatných zákazníkov internetového obchodu,
 • spáchal iné správanie, ktoré bude Predajca považovať za správanie, ktoré je v rozpore s platnými zákonmi alebo všeobecnými zásadami používania internetu alebo poškodzuje dobré meno Predajcu.

5. Osoba, ktorej bolo odňaté oprávnenie na používanie internetového obchodu, sa nemôže opätovne zaregistrovať bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

 

IV. Postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy

1. Predávajúci prostredníctvom Obchodu realizuje vzdialený predaj tovaru vo svojej ponuke. Zákazník sa môže oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru pred vykonaním objednávky na stránkach Internetového obchodu pri jednotlivých tovaroch. Ak chcete uzavrieť zmluvu o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, prejdite na webovú stránku internetového obchodu a vyberte Tovar, pričom vykonajte ďalšie technické kroky na základe správ zobrazených zákazníkovi a informácií dostupných na webovej stránke.

2. Výber objednaného Tovaru Zákazníkom prebieha jeho vložením do košíka.

3. Pri zadávaní Objednávky - až do stlačenia tlačidla potvrdzujúceho odoslanie Objednávky - má Zákazník možnosť upraviť zadané údaje a vybraný Tovar. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa správ zobrazených zákazníkovi a informácií dostupných na webovej lokalite.

4. Po zadaní všetkých potrebných údajov Zákazníkom sa zobrazí súhrn zadanej Objednávky. Súhrn zadanej Objednávky bude okrem iného obsahovať: popis vybraného tovaru alebo služby, jednotkové ceny tovaru, celkovú cenu, informáciu o poskytnutej zľave, hodnotu objednávky a všetky ostatné náklady vrátane nákladov na doručenie, ako aj dodacia adresa, fakturačné údaje a zvolený spôsob platby.

5. Pre odoslanie Objednávky je potrebné akceptovať obsah Pravidiel, uviesť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo: "Objednávka s povinnosťou platby". Zakaždým zadanie objednávky vyžaduje predchádzajúce prečítanie Pravidiel a prijatie ich podmienok ako záväzné.

6. Po zadaní objednávky dostane Zákazník na zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku na trvanlivom nosiči, obsahujúce aj príslušný obsah Nariadení. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom prijatia potvrdenia Objednávky Predávajúcim.

7. V prípade nedostupnosti niektorého z Tovarov, na ktoré sa vzťahuje Objednávka, alebo dodacej lehoty presahujúcej 14 dní, bude Zákazník o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný bez potvrdenia uzavretia zmluvy na diaľku a môže sa rozhodnúť o spôsobe vybavenia objednávky (akceptácia uvedená dodacia lehota; splnenie objednávky v súvislosti s niektorým Tovarom; zrušenie objednávky v celom rozsahu).

8. V prípade neobdržania potvrdenia o uzavretí zmluvy na diaľku na trvanlivom nosiči na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom alebo neobdržania informácie o nedostupnosti niektorého z Tovarov do 24 hodín od zadania objednávky, Zákazník by mal okamžite kontaktovať Predajcu.

9. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a jej neoddeliteľnou súčasťou sú ustanovenia tohto poriadku v rozsahu, v ktorom nie sú v rozpore so samotnou kúpnou zmluvou.

10. Evidencia, zabezpečenie a zdieľanie údajov o objednávke a Poriadku prebieha formou správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. Zákazníci, ktorí si zriadili Účet v Internetovom obchode, majú dodatočný prístup k svojim predchádzajúcim objednávkam ako súčasť funkčnosti Internetového obchodu.

 

V. Doručenie

1. Doručenie Tovaru je obmedzené na územie Slovenska a uskutočňuje sa na adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky. Dodanie Tovaru za hranice Slovenska prebieha individuálnymi dojednaniami medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

2. Doručenie objednaného Tovaru je realizované prostredníctvom kuriéra. Z logistických dôvodov Predávajúci neponúka možnosť osobného vyzdvihnutia Objednávky vo svojej stacionárnej predajni ani na inom mieste.

3. Doručenie je spravidla bezplatné, bez ohľadu na spôsob platby zvolený zákazníkom a miesto dodania. Akékoľvek dodatočné náklady na doručenie môžu byť uvedené ako možnosť pri zadávaní objednávky a vyžadujú si súhlas zákazníka.

4. Dodacia lehota je do 23 pracovných dní, s dobou výroby do 11 pracovných dní, dodacia lehota do 7 pracovných dní. Dodacia lehota sa počíta odo dňa potvrdenia Objednávky Zákazníka Predávajúcim.

5. Ak je Zákazníkom Spotrebiteľ, riziko náhodného poškodenia alebo straty Tovaru počas prepravy znáša Predávajúci. Zákazník by mal zásielku skontrolovať včas a spôsobom, ktorý je pre zásielky tohto typu akceptovaný. Ak je Tovar dodaný so zjavným poškodením alebo stratami počas prepravy, Zákazník by mal, ak je to možné, takúto vadu čo najskôr nahlásiť prepravcovi (kuriérovi) a Predávajúcemu a vykonať ďalšie úkony potrebné na určenie prípadnej zodpovednosti prepravcu. , najmä potvrdením stavu zásielky. Omeškanie s nahlásením takejto vady nemá pre Zákazníka žiadne negatívne následky, najmä nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za nesúlad tovaru so zmluvou (bod IX. Predpisov). Rýchlejšie nahlásenie zistených poškodení spôsobených počas prepravy však umožní Predávajúcemu rýchlejšie uznať reklamáciu a umožní Predávajúcemu uplatniť si vlastné nároky voči prepravcovi alebo prepravnej poisťovni.

 

VI. Ceny a spôsoby platby

1. Ceny Tovaru zobrazené na stránke Internetového obchodu sú uvedené v eurách a zahŕňajú všetky súčasti vrátane DPH a cla.

2. Zákazník má možnosť zaplatiť cenu:

- stiahnuť

- platba PayPal

- platba Stripe

- platba Braintree

3. Zákazník je povinný uhradiť platbu do 7 dní od doručenia potvrdenia o uzavretí Zmluvy od Predávajúceho, pokiaľ sa nerozhodol pre platbu na dobierku v prípade dobierky.

4. Ak má zákazník záujem o zaslanie faktúry s DPH, mal by o tom informovať predávajúceho v čase zadávania objednávky (vybraním príslušnej možnosti v objednávkovom formulári) a poskytnúť predávajúcemu údaje potrebné na správne vystavenie faktúry s DPH. . Predávajúci môže pred uskutočnením platby vystaviť doklad, ktorý je podkladom pre uskutočnenie platby – proforma faktúru.

 

VII. Podmienky pre zrušenie a zmenu špecifikácie objednávky

Vzhľadom na obchodný profil predávajúceho, t.j. personalizáciu každého produktu po dokončení transakcie, nebudú akceptované zmeny špecifikácie a zrušenie objednávky.

VIII. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Predávajúci informuje, že väčšina Tovaru ponúkaného v Internetovom obchode je plne vyrobená na individuálnu objednávku Zákazníka a prispôsobená jeho potrebám. Väčšina Tovaru ponúkaného v Internetovom obchode je teda neprefabrikovaný tovar, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb. Podľa čl. 38 bod 3 Zákona o právach spotrebiteľa vo vzťahu k zmluvám, ktorých predmetom je predmetný tovar, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku.
S ohľadom na vyššie uvedené predávajúci uvádza, že nižšie popísané právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa vzťahuje len na produkty z kolekcie Valentina (nábytkové zostavy).

1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má podľa ustanovení zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Štrnásťdňová lehota začína plynúť od prevzatia tovaru Zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu a v prípade veľkého množstva tovaru, ktorý je dodávaný samostatne, v dávkach alebo po častiach, od prevzatia tovaru. posledný tovar, jeho šaržu alebo časť. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred jej uplynutím. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy je možné podať akýmkoľvek spôsobom, napríklad prostredníctvom:

2. Prehlásenie o odstúpení od zmluvy môže Zákazník podať aj prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 2 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, ktorého vzor je tiež uvedený nižšie v Pravidlách. Tento vzor je dodatočne dodávaný spolu s potvrdením o uzavretí zmluvy na diaľku na trvanlivom nosiči.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Zákazníka, Predávajúci bezodkladne - najneskôr však do štrnástich dní odo dňa doručenia vyhlásenia Zákazníka o odstúpení od zmluvy - vráti Zákazníkovi všetky ním uhradené platby, vrátane náklady na doručenie položky.

4. Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli presahujúce náklady na najlacnejší obvyklý spôsob doručenia tovaru. ponúkané Predávajúcim.

5. Predajca vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník.

6. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od zákazníka, kým nedostane tovar späť alebo kým zákazník neposkytne dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.

7. V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný bezodkladne, v lehote nepresahujúcej štrnásť dní, vrátiť zakúpený tovar v plnom rozsahu (okrem iného aj s návodom na použitie a inými dokumentmi), v stave nepresahujúcom spôsob jeho používania potrebný na zistenie povahy, vlastností a fungovania vecí. Zákazník znáša priame náklady na vrátenie tovaru. Na dodržanie termínu stačí zaslať tovar späť pred jeho uplynutím. V tejto lehote sa odporúča zaslať zakúpený tovar späť na adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorná 3, 64-200 Karpicko.

8. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho použitia nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, pokiaľ predávajúci spotrebiteľa neinformoval o tom, právo uzavrieť zmluvu v súlade s požiadavkami čl. 12 sek. 1 bod 9 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa. Vzhľadom na predmet prepravy Predávajúci odporúča, ale nevyžaduje poistenie prepravy s vrátením tovaru.

9. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v súvislosti so zmluvami:

 • na poskytnutie služby, ak podnikateľ plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby upozornený, že po vykonaní služby podnikateľom stratí nárok odstúpiť.
 • pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré podnikateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o službách s vlastnosťami špecifikovanými spotrebiteľom v objednávke ním umiestnené alebo úzko súvisiace s jeho osobou .
 • v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaný výrobok vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.
 • v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť.
 • v ktorej je predmetom služby tovar dodávaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení obalu nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený.
 • pri ktorej je predmetom služby tovar, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne spojený s iným tovarom.
 • v ktorej sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu ktoré podnikateľ nemá pod kontrolou.
 • v ktorej spotrebiteľ výslovne požadoval, aby sa k nemu podnikateľ dostavil na urýchlenú opravu alebo údržbu; ak podnikateľ poskytuje doplnkové služby iné ako tie, ktoré požaduje spotrebiteľ, alebo dodáva iné veci ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s doplnkovými službami alebo položkami.
 • v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol balík otvorený až po doručení.
 • na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom.
 • ukončené verejnou aukciou.
 • na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako bytové účely, prepravu tovaru, prenájom áut, gastronómiu, služby súvisiace s oddychom, zábavu, športové alebo kultúrne podujatia, ak je v zmluve určený deň alebo obdobie poskytovania služby.
 • na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa s poskytovaním služby začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako ho podnikateľ o strate informoval. o práve na odstúpenie od zmluvy.

 

IX. Reklamácie týkajúce sa Tovar

Platí pre zákazníka, ktorý je spotrebiteľom:

1. Všetok tovar ponúkaný v Obchode je úplne nový, bez právnych vád a bol legálne uvedený na slovenský trh. Predávajúci má zákonnú povinnosť dodať tovar bez vád. Zodpovednosť predávajúceho za kvalitu služby poskytovanej zákonom upravujú všeobecne platné ustanovenia o nesúlade tovaru so zmluvou, najmä kapitola 5a zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa.

2. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou môže Zákazník uplatniť reklamáciu u Predávajúceho akoukoľvek formou, najmä písomne na adresu: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko alebo e-mailom na adresu: service@artforma.sk. V reklamácii sa odporúča:

 • poskytnutie informácií o predmete reklamácie, najmä o druhu a dátume vady
 • definícia požiadavky na spôsob odstránenia vady (výmena tovaru za nový, oprava tovaru a následne zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy)
 • poskytnutie kontaktných údajov sťažovateľa

čo uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti Obchodom. Odporúčania uvedené v predchádzajúcej vete sú len nezáväznými usmerneniami a žiadnym spôsobom neovplyvňujú účinnosť sťažností podaných bez poskytnutia odporúčaných informácií.

3. Ak je potrebné reklamáciu posúdiť, zákazník poskytne predávajúcemu tovar, ktorý je predmetom reklamácie a ktorý je predmetom opravy alebo výmeny. Predávajúci vyzdvihne tovar u zákazníka na vlastné náklady. Ak bol tovar namontovaný pred odhalením nesúladu tovaru so zmluvou, Predávajúci tovar demontuje a po oprave alebo výmene ho opäť zmontuje, alebo si tieto činnosti nechá vykonať na vlastné náklady.

4. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie môže Zákazník umožniť preverenie reklamácie na diaľku, najmä poskytnutím fotografií alebo umožnením nahliadnutia v režime videokonferencie. Aby sa predišlo nepríjemnostiam, môže Zákazník využiť možnosť preverenia reklamácie na diaľku aj v prípade, že je možné dodanie produktu, takýmto rozhodnutím nie sú obmedzené žiadne práva Zákazníka.

5. Predávajúci je povinný odpovedať na reklamáciu spotrebiteľa do 14 dní od jej doručenia. V prípade požiadavky na výmenu tovaru, odstránenie jeho vád alebo predloženie prehlásenia o odstúpení od zmluvy na základe ustanovení o nesúlade tovaru so zmluvou (§ 5a zákona z 30. mája 2014 o spotrebiteľovi práva), je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny.

6. Ak predávajúci uzná reklamáciu za neoprávnenú, bude tovar doručený zákazníkovi spolu s príslušnými informáciami.

7. V prípade neodôvodneného nevyzdvihnutia tovaru si zákazník môže vyzdvihnúť tovar zo skladu predávajúceho sám, vo vhodnom čase (v pracovný deň od 9.00 do 15.00 hod.) po informovaní predávajúceho o vybranom termíne. Prípadné opätovné doručenie tovaru Predávajúcim alebo doručenie na inú uvedenú adresu je možné na základe samostatnej dohody medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

8. Predávajúci zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou existujúcou v čase dodania a zistený do dvoch rokov od tohto okamihu. Rozpor tovaru so zmluvou, ktorý sa prejavil v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, sa predpokladá, že existoval už v čase dodania, ak sa nepreukáže opak alebo ak domnienku nemožno zosúladiť s povahou tovaru. tovaru alebo povahy nesúladu tovaru so zmluvou. .

9. Na niektorý Tovar poskytuje Predávajúci dodatočnú záruku za podmienok uvedených v záručnom liste. Záruka poskytovaná Predávajúcim nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom podľa ustanovení o nesúlade tovaru so zmluvou.

Platí pre zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom:

1. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi v zmysle bodu I. ods. 2 týchto Pravidiel, v zmysle čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka zmluvné strany vylučujú zodpovednosť predávajúceho zo záruky za vady predanej veci.

2. Výhradná zodpovednosť zo záruky uvedená v predchádzajúcom bode nebráni predávajúcemu poskytnúť záruku na vybraný tovar alebo pri individuálnom jednaní so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom.

 

X Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb

1. Predávajúci podniká kroky na zabezpečenie riadneho fungovania Internetového obchodu v rozsahu, ktorý vyplýva zo súčasných technických znalostí, a zaväzuje sa v primeranom čase odstrániť akékoľvek nezrovnalosti nahlásené Zákazníkmi.

2. Zákazník môže oznámiť Predávajúcemu akékoľvek nezrovnalosti alebo prerušenia fungovania Internetového obchodu. Nezrovnalosti súvisiace s fungovaním Internetového obchodu je potrebné nahlásiť elektronicky na túto e-mailovú adresu: service@artforma.sk

3. V sťažnosti týkajúcej sa nezrovnalostí súvisiacich s fungovaním Internetového obchodu by mal byť uvedený typ a dátum nezrovnalosti.

4. Predávajúci odpovie na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej prijatia.

 

XI. Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov

1. Predávajúci informuje o možnosti využitia mimosúdnych spôsobov vybavovania reklamácií a uplatňovania reklamácií. Ich používanie je dobrovoľné a môže sa uskutočniť len vtedy, keď s tým súhlasia obe strany sporu.

 • Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov z uzatvorenej kúpnej zmluvy na Obchodnú inšpekciu v súlade s čl. 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zb. z. 2001 č. 4, položka 25 v znení neskorších predpisov).
 • Spotrebiteľ sa môže tiež obrátiť na spor týkajúci sa uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ktorý bude riešiť stály rozhodcovský súd pôsobiaci pri príslušnom vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie v súlade s čl. 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zb. z. 2001 č. 4, položka 25 v znení neskorších predpisov).
 • Európska komisia tiež poskytuje platformu na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi (platforma RSO). Je k dispozícii na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Podrobné informácie o riešení spotrebiteľských sporov, vrátane možnosti spotrebiteľa využiť mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií, uplatňovania reklamácií a pravidlá prístupu k týmto postupom sú dostupné v sídle a na webových stránkach vojvodských inšpektorátov živnostenského podnikania. Inšpekcia a na: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s realizáciou kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Zákazníkom budú riešené v prvom rade rokovaním s úmyslom urovnať spor zmierom.

2. Riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, bude riešiť súd príslušný podľa sídla Predávajúceho.

3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa použijú ustanovenia platného práva, najmä ustanovenia zákona z 23. apríla 1964. Občiansky zákonník (konsolidované znenie, Vestník zákonov z roku 2014, bod 121 v znení neskorších predpisov) a zákon č. z 30. mája 1964. 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827).

4. Na zmluvy uzatvorené s Predávajúcim sa vzťahuje poľské právo. V prípade spotrebiteľských zmlúv sa budú dodržiavať kogentné ustanovenia krajiny bydliska spotrebiteľa a spotrebiteľ je týmito ustanoveniami chránený bez ohľadu na výber poľského práva ako rozhodného práva.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár by ste mali vyplniť a vrátiť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

- FORAM spoločnosť s ručením obmedzeným sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorná 3, 64-200 Karpicko,

- i/my (*) ________________________________________________________________________________________________________ špecifická úloha zahŕňajúca vykonávanie nasledujúcich položiek(*)/ na poskytovanie nasledujúcej služby(*)

– Dátum uzavretia zmluvy(*)/potvrdenia(*)

___________________________________________

– Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

___________________________________________

– Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

___________________________________________

– Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej forme)

– Dátum________________________________________________________________________________

(*) Odstrániť podľa potreby.

Pozrite si naše recenzie na  

Zobraziť viac